sastatnes

Tellingute eeskirjad 2022

Alates 01.01.22 on tehtud muudatusi tööde teostamise regulatsioonis. Muutunud on §17-1 riskianalüüs ja §17-6 nõuded kõrgusel töötamisel . Suuri muudatusi seekord ei ole ja suurem osa kõrgustööd käsitlevast peatükist on varasemaga võrreldes muutumatu, kuid teil, kes te kõrguses töötate, on mõistlik muudatustele regulatsioonides väga tähelepanu pöörata.

 • Kõrgusel töötamise riskianalüüs 17-1 ütleb nüüd:

Tööandja peab kõrgustööde planeerimisel ja teostamisel hindama riski, et töö toimuks ohutult. Riski hindamisel tuleb eelkõige arvesse võtta:

 • a. kõrgus, millest töid tehakse, sealhulgas inimeste või esemete kukkumise oht
 • b. kukkumiskaitsemeetmete valikul olulised asjaolud, sealhulgas töö laad ja kestus, maapind, kukkumisoht jne
 • c. töövahendile või tööplatvormile rakendatavad koormused
 • d. ergonoomilised tingimused
 • e. ligipääs ja võimalused evakueerimiseks
 • f. liiklusolud
 • g. ilmastikutingimused ja
 • h. muud ohud kõnealusel töökohal.

Norra Tööinspektsiooni kommentaar:

Kõrgustööde tegemisel tuleb enne töö alustamist läbi viia riskianalüüs. Sellesse hindamisse tuleks kaasata need, kes teevad tööd kõrgel. Kõrgustööd tegevatel töötajatel peab olema töö ohutuks tegemiseks vajalik väljaõpe, praktika ja kvalifikatsioon. Viidatakse töökohamääruse §-le 6-5 koos kommentaariga.

Kui tellinguid kavatsevad kasutada mitmed erinevate vajadustega ettevõtted, tuleks koostada ühine kirjalik juhend, et monteerimine, kasutamine, muudatused ja demonteerimine toimuks ohutult. Vt sisekontrollieeskirja § 6.

Tähe h) säte on mõeldud selleks, et hõlmata juhtumeid, mida ohutusseadmete erisätted ei hõlma, vt muuhulgas töökoha eeskirja 6. peatükki. Asjaolu, et kõrgustööd peetakse üldiselt riskantseks tööks, seab riskianalüüsile rangemad nõuded, kuid ei tähenda, et tööandja peab alati paigaldama turvaseadmed.

 

 

 • 17-6 kõrgel töötamise nõuded ütlevad nüüd:

Tööandja peab rakendama vajalikke meetmeid lähtuvalt riskianalüüsist ilmnevatest tervise- ja ohutusriskidest. Eelkõige tuleb tagada, et:

 • a. kollektiivset kukkumiskaitset eelistatakse isiklikele kukkumiskaitsevahenditele
 • b. töövahendid on ette nähtud tehtava töö ja prognoositavate koormuste jaoks
 • c. tellingud on stabiilsed ja aluspinnal on piisav kandevõime, et võtta vastu sellele rakenduv koormus
 • d. töö tehakse võimalusel ergonoomiliste põhimõtete järgi sobivalt pinnalt
 • e. juurdepääsuteed kohandatakse vastavalt sellele, kui sageli töötajad liiguvad, kui kaua nad on kasutusel ja juurdepääsuteede kõrgus
 • f. juurdepääsuteid saab kasutada hädaolukorras evakueerimiseks
 • g. juurdepääsuteede ja tööplatvormide, tellingu põrandate või jalgsildade vahel liikumine ei too kaasa täiendavat kukkumisohtu
 • h. vajadusel paigaldatakse kukkumiskaitsevahendid ja
 • sisse. seadmed on kinnitatud, et vältida esemete mahakukkumist ja teistele inimestele ohtu seadmist.

Kollektiivseid kukkumiskaitsevahendeid saab murda ainult redelite või treppidega juurdepääsupunktides. Kui seoses konkreetse tööülesande täitmisega on ajutiselt vaja eemaldada kollektiivne kukkumiskaitse, tuleb selle kompenseerimiseks võtta kasutusele ohutusmeetmed enne tööülesande täitmist. Kui tööülesanne on lõplikult või ajutiselt lõppenud, tuleb kollektiivne kukkumiskaitseseade uuesti üles seada.

Eriliste ohtudega kohtades, nagu liiklus, pinge all olevad juhtmed, kukkumisoht jms, tuleb enne kõrgustööde seadmete paigaldamist ja kasutuselevõttu rakendada spetsiaalseid ohutusmeetmeid. Kõrgtööd ei tohi teha, kui ilmastikutingimused ohustavad töötajate ohutust ja tervist.

 

Norra Tööinspektsiooni kommentaar:

Töövahendite valimine ajutiste kõrgustööde tegemiseks peaks põhinema riskianalüüsil, mille käigus tuleb hinnata kõiki asjakohaseid ohutegureid.

Töö toimub vastavalt siinsete reglemendi 17. peatükis ning korralduse, juhtimise ja osalemise eeskirjade §-des 2-1, 7-1 ja 10-1 sätestatule. Kui kollektiivkaitsevahendeid ei ole võimalik paigaldada, tuleb kasutada isikukaitsevahendeid, et tööd saaks teha täielikult vastutustundlikult, vt eeskirja siin § 17-1.

Töö laad ja kestus määravad juurdepääsu ja tööplatvormi töövahendite valiku. Kollektiivsed ohutusmeetmed, nagu piirded, tuleb eelistada isikukaitsevahendeid, näiteks kukkumiskaitsevahendeid.

Tellingud ja liftid tuleks eelistada kukkumisrihmade ja -nööride kasutamisele. Kui kollektiivseid turvaseadmeid nagu tellingud, piirded, võrgud vms ei ole võimalik paigaldada, võib kukkumise vältimiseks kasutada isiklikke kukkumiskaitsevahendeid. Selliste olukordade näideteks on monteeritavate betoonelementide ja katuseplaatide paigaldamine.

Kõik tellingute materjali kasutamise viisid tugede jaoks, näiteks toed tekkide, sildade jms valamisel, tuleb arvestada eraldi koormustega, millega konstruktsioon on kokku puutunud, kui sellist kasutamist ei ole montaažijuhendis märgitud. Sellised ehitised kuuluvad ehitusmääruse (TEK 10) ehitusnõuete alla.

Tellingute monteerimine peab olema hoolikalt planeeritud, et kõik tellingutelt tehtavad tööd saaks tehtud nii, et need vastaksid töötajate tervise-, keskkonna- ja ohutusnõuetele, kes hakkavad tellinguid kasutama tööplatvormina. Koormusklass valitakse lähtuvalt teostatavate tööde uuringust ning seadmete ja materjalide ajutise hoiustamise vajadusest tellingutel.

Instant Norge AS on tellingute varustuse ja tellingute koolituse tarnija .
Kõrgtööga seotud küsimuste korral võtke meiega julgelt ühendust.

You may also like

Instant saab Mantalli edasimüüjaks

august 21, 2023

Meil on hea meel jagada uudist, et Instant Eesti on saanud Mantalli liftide ametlikuks edasimüüjaks nii Norras kui ka Baltikumis. See partnerlus tähistab uut etappi meie püüdlustes pakkuda klientidele usaldusväärseid ja kasutajasõbralikke tõstukeid. Mantall on maailmas juhtiv nimi, kui tegemist on innovatsiooniga, ning nende liftid on tuntud kvaliteedi, usaldusväärsuse ja kasutusmugavuse poolest. Nende ulatuslik tooteportfell sisaldab elektrilisi ja maastikulisi käärkahveltõstukeid, poomitõstukeid, roomikutõstukeid, mastitõstukeid ja materjalitõstukeid. Oleme teinud Mantalliga tihedat koostööd, et tagada sujuv üleminek, ning oleme valmis tutvustama laia valikut…

Read more

Miks kasutada mobiilseid tellingud?

veebruar 21, 2024

Mõnikord saame mobiilseid tellinguid puudutavaid päringuid klientidelt, kes kaaluvad seda võrreldes teiste võimalustega kõrgustes töötamiseks. Seetõttu oleme siia kogunud mõned kõige olulisemad eelised, mis kaasnevad teisaldatavate tellingute kasutamisega ehitus- ja hooldustöödel: Lihtne kõrguse reguleerimine: (30 cm iga astme vahel), mis teeb tööplatvormi kõrguse reguleerimise vastavalt vajadusele lihtsaks. See tagab paindlikkuse, et töötada erinevatel kõrgustel ilma märkimisväärse lisapingutusteta. Liikuvus: Mobiilsed tellingud on paigaldatud ratastele, mis tagab suure liikuvuse. See lihtsustab tellingute teisaldamist ehitusplatsil või tööpiirkonnas ilma demonteerimiseta. See säästab väärtuslikku aega…

Read more

Tugevdage oma oskusi sel talvel

august 8, 2022

Kas olete valmis oma oskusi talveks täiendama? Nüüd näeme suurenenud nõudlust meie populaarsete veebikursuste järele, eriti pärast seda, kui paljud on tööle naasnud. Mõttekas on anda hinnang, kus pädevuse osas seisad ja milliseid pädevusvaldkondi peaksid tugevdama. Vajadus erinevate ehitusalaste kursuste järele on suur ja töötame aktiivselt selle nimel, et katta kõige asjakohasemad ainevaldkonnad ning võimaldada koolitust mitmes keeles. Kõik kursused on kvaliteedi tagatud ja vastavad määruste nõuetele. Kursused on kaasaegsel e-õppe platvormil ja kursusi saab läbida arvutis/Macis ning need töötavad…

Read more

Vajad praktilist koolitust?

august 8, 2022

Kas vajate praktilist koolitust liftide (inimesetõstukid), kukkumiskaitsevahendite, tellingute või tulitööde (kustutusharjutused) kasutamisel? Nüüd pakume praktilist koolitust meie asukohtades Vestbys, Bergenis ja Trondheimis sügis-talvel kindlaksmääratud kuupäevadel. Täieliku ülevaate kursustest, kuupäevadest ja registreerimisest leiad siit . Norra ametiasutused nõuavad, et töötajad saaksid praktilise ja teoreetilise koolituse dokumenteerida. Tööandja vastutab selle eest, et töötajal oleks vajalik väljaõpe. Oleme nende kursuste tõsine pakkuja ja saame aidata nii teoreetilise kui ka praktilise koolitusega. Kursusi viivad läbi pädevad instruktorid, kes oskavad õpetada lihtsal ja harival viisil…

Read more

Kas olete svette meie produktetest voi servicedtest?

Pakume laia valikut tooteid ja teenuseid, mis vastavad enamikule vajadustele.

Soovime olla oma klientidele kättesaadavad ja abistada oma teadmistega. Kui vajate lisateavet, teil on projekt või teil on küsimusi, olete oodatud meiega ühendust võtma.  Võta meiega ühendust